Lettertype aanpassen A+ A-
In- en exclusiecriteria

Doel van de in- en exclusiecriteria

 

Stichting Rosengaerde hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en wij benoemen criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een cliënt op een zorgvorm of tot overplaatsen van een cliënt naar een andere zorgvorm.

 

Onze doelstelling is om cliënten een zorgcontinuüm te bieden. Dat wil zeggen dat wij ernaar streven cliënten te verzorgen tot het moment van overlijden (of vrijwillig vertrek). Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren, waardoor overplaatsing niet nodig is. Onze mogelijkheden worden met cliënten en familie in het kennismakingsgesprek doorgenomen. De in- en exclusiecriteria moet gezien worden als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden.

 

Onze woon- en zorgvormen zijn:

 

  • Groepswonen vanaf ZP 5 met behandeling en met of zonder Wet Zorg en Dwang
  • 1ste lijns verblijf.
  • Wonen met zorg op intramurale plaatsen zonder huur
  • Wonen met of zonder (thuis)zorg binnen de aanleunwoningen met huur
  • Wonen met zorg met huur (VPT-MPT)
  • Dagbesteding
 • Thuiszorg
 • Welzijn
 • WMO zorg
 • Maaltijdvoorziening
 • Particuliere diensten

 

Inclusiecriteria voor verpleeghuis

Best passend qua problematiek, ziektebeeld, levensstijl en gedrag in de bestaande groep ouderen c.q. locatie waar de plaats/aanleunwoning/zorgappartement beschikbaar is;

 • Voor het leveren van zorg beschikken over een passende indicatie of beschikking (WLZ of Wmo );
 • Cliënten met een branchevreemde ZP indicatie die omgezet kan worden in een VV indicatie en waarvan de zorg kwalitatief verantwoord en veilig kan worden gegeven;
 • Cliënten met multiresistente bacteriën waarvan de arts c.q. de ziekenhuishygiënist aangeeft dat met inzet van infectiepreventieve maatregelen een opname verantwoord is;
 • Cliënten of “zorgmijders” met probleemgedrag, waarbij redelijk kan worden ingeschat dat verbetering mogelijk is of gestabiliseerd kunnen worden in de best passende omgeving én welzijn en/of woongenot van overige cliënten niet langdurig wordt verstoord;
 • PG cliënten met ernstige bewegingsdrang die op de gesloten verpleeghuisafdeling dienen te worden opgenomen waar ongestoord lopen mogelijk is;
 • Cliënten die gebruik maken van medicatiepompen waarbij medewerkers bevoegd én bekwaam zijn in het bedienen daarvan.

 

Toelichting:

Voor aan aantal cliënten geldt dat zij wel in Rosengaerde kunnen worden opgenomen, maar waar voor medewerkers enkele dagen voorbereiding nodig zijn.

Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten met infecties met multiresistente bacteriën.

 

 

Exclusiecriteria verpleeghuis

De mogelijkheden worden met cliënten en familie besproken in het kennismakingsgesprek evenals de in en exclusiecriteria. Onderstaande moet daarom worden gezien als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden.

 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten met een IBS;
 • Cliënten waarvoor geen BOPZ verklaring is afgegeven, kunnen in principe niet op de gesloten afdeling verblijven. Let op: Alleen met persoonlijke instemming van de cliënt zelf kan deze ter overbrugging op een gesloten afdeling verblijven waarbij dan aanvullende afspraken worden gemaakt en deze worden vastgelegd in het thuisplan;
 • Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben.

 

Inclusiecriteria voor zorgappartementen/aanleunwoningen

Best passend qua ziektebeeld, levensstijl en gedrag in de bestaande groep ouderen c.q. locatie waar de plaats/aanleunwoning/zorgappartement beschikbaar is;

 • Voor het leveren van zorg beschikken over een passende indicatie of beschikking (WLZ of Wmo );
 • Cliënten met een branchevreemde ZP indicatie die omgezet kan worden in een VV indicatie en waarvan de zorg kwalitatief verantwoord en veilig kan worden gegeven.

 

Exclusiecriteria zorgappartementen/ aanleunwoningen

 • PG cliënten met ernstige dwaalgedrag die op de gesloten verpleeghuisafdeling dienen te worden opgenomen waar ongestoord doorlopen mogelijk is;
 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie;
 • Cliënten met een Korsakov syndroom;
 • Cliënten met een RM en IBS;
 • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing;
 • Cliënten die intraveneuze voeding nodig hebben;
 • Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben;
 • Cliënten met uitsluitend een “huisvestings “ vraag zonder een zorgvraag en/of een dienstvraag zoals bijv. schoonmaakondersteuning, alarmering of maaltijdservice

 

Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de in- en exclusiecriteria, door een teammanager / wijkverpleegkundige / Intern Kern Team in overleg met de huisarts / specialist ouderengeneeskunde / de cliënt / diens vertegenwoordiger en/of het multidisciplinair team.

 

Bij twijfel wordt het intern kernteam (IKT) bijeengeroepen. Het doel van het IKT is te komen tot “best passende” hulp en/of zorg en/of begeleidingsaanbod in de “best passende” leefomgeving voor de cliënt. Indien nodig wordt de wijkverpleegkundige en/of functionaris (bijv. Wmo- consulent) uit het sociaal kern team Dalfsen (SKT) betrokken bij het IKT overleg. Vanuit Rosengaerde is de verantwoordelijke teammanager hierbij aanwezig.

Het laatste nieuws
Rosenbabbel 60-jarig bestaan is uit!
Ter ere van het 60-jarige bestaan dat Rosengaerde dit jaar viert, is er een RosenbabbelLees meer...